Docència de tècniques d’IA mitjançant Javasoccer

Josep Lluís de la Rosa peplluis@eia.udg.es
Miquel Montaner mmontane@eia.udg.es
Departament d’Electrònica, Informàtica i Automàtica
Universitat de Girona

 
Resum

Aquesta comunicació mostra una experiència docent desenvolupada mitjançant un simulador del joc de futbol. El joc de futbol potser serà la plataforma representativa de la nova IA. Aquí emprem una versió simplificada, el JavaSoccer, que ha permès aplicar de forma comparada tècniques ara estàndards de la IA dels 80 i 90: lògica difusa, sistemes experts, xarxes neuronals, algorismes genètics, agents i programació orientada a objectes, i es treballa l’embedded AI.

Mots clau: IA, Java, agents, JavaSoccer, SE.

1 Introducció: l’Assignatura

L’experiència docent s’ha desenvolupat amb una assignatura optativa de 5è d’Informàtica on els estudiants ja tenen una base d’IA per la troncalitat dels seus estudis. Han estat 20 estudiants. Dins del pla d’estudis l’assignatura conté 3 Crèdits de Teoria + 3 Crèdits de Pràctiques, i és accessible al campus virtual http://brakali.udg.es/~plang/ (com a usuari "convidat")

1.1 Objectius de l’Assignatura

Desenvolupar les habilitats en la IA més pràctica de la actualitat, vist des d’un punt de vista funcional i insistint en la inclusió de la IA en sistemes existents, usant per això un entorn Java que dóna eines naturals per implementar sistemes intel·ligents portables d’ús general. La introducció d’un factor lúdic i competitiu ha estimulat prou la qualitat dels desenvolupaments pels estudiants dins d’aquest curs.

1.2 Temari de l’Assignatura el Curs 1998/99

Tema 1: Introducció als Agents Intel·ligents (2h) Setmana 1

  • Concepte d’agent i sistema intel·ligent.
  • Evolució històrica. Camps d’aplicació i exemples.